ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > 5.5 กิจกรรมอำลาพี่ปี4จบการศึกษา   | ค้นหาเอกสาร
5.5กิจกรรมอำลาพี่ปี4จบการศึกษา
1.ค่าจ้างเหมาตกแต่งซุ้ม
เอกสารแนบรายการที่ 1(รายละเอียดการจ้างงาน)
2.ค่าจ้างเหมาจัดทำซุ้มถาวร
เอกสารแนบรายการที่ 2(รายละเอียดการจ้างงาน)
3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ตัวอย่างรายการวัสดุงานบ้านงานครัว
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)