คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนความเสี่ยงเเละการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561

>> แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

>> คู่มือการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 - 2564