คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สรุปตัวชี้วัด คำอธิบายและเกณฑ์การประเมินแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาลัยฯ พ.ศ. 2562-2564 (ฉ.ทบทวน 2562)

            ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการทบทวนค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2562) ตามเอกสารแนบ

สรุปตัวชี้วัด คำอธิบายและเกณฑ์การประเมินแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2562-2564 (ฉ.ทบทวน 2562)