คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นโยบายในการบริหารและพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

          เพื่อให้การบริหาร และพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมติการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ (วาระพิเศษ) วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ จึงกำหนดนโยบายการบริหารในด้านต่างๆ ดังนี้

          ๑. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต   สร้างบัณฑิตพยาบาลโดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มุ่งเน้นผลิตพยาบาลเพื่อชุมชน มีจิตอาสา มีจิตสำนึกต่อท้องถิ่น ทั้งด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

          ๒. นโยบายด้านการวิจัย   การวิจัยถือเป็นภารกิจของอาจารย์ทุกคน ให้ความร่วมมือกับองค์กรเครื่องข่ายในงานวิจัยแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน และทุกวิจัยมีการตีพิมพ์/เผยแพร่ โดยกำหนดให้มีแผนงานวิจัยของคณะ รายปีงบประมาณ

          ๓. นโยบายด้านการบริการวิชาการ  สนับสนุนให้เกิดการร่วมมือของคณาจารย์และบุคลากรในคณะ โดยการบูรณาการวิชาการในรายวิชาที่เปิดสอน เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญสุขภาพชุมชน

          ๔. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือนำภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์สู่การพยาบาลและให้ครบทุกพันธกิจของคณะ สนับสนุนการใช้ศิลปะให้เกิดสุนทรียภาพ และสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรม

          ๕. นโยบายด้านการประกันคุณภาพ   การดำเนินงานการบูรณาการงานประกันคุณภาพในทุกหน่วยงานถือเป็นงานประจำ โดยมุ่งเป้าหมายที่บัณฑิต

          ๖. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  กำหนดให้มีแผนในการพัฒนาอาจารย์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาทั้งการปรับคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญรายปีงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการขยายหลักสูตรระดับบัณฑิตของคณะ และกำหนดให้มีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน รวมถึงการจัดระบบการติดตามหลังการพัฒนา

          ๗. นโยบายด้านการบริหาร  บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่การส่งเสริมสุขภาพ

          . นโยบายด้านการบริหารการเงิน  เน้นการบริหารเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน โดยคณะมีเงินทุนสำรอง

          . นโยบายสู่อาเซียน  กำหนดให้มีแผนสู่อาเซียนทั้ง ๓ ด้าน คือ ภาษา วัฒนธรรม และสุขภาพ(Health profile) สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพบุคลากร และนักศึกษาสู่อาเซียน