คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นโยบายด้านการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นโยบายที่สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย   มีนโยบายการบริหารงานคณะ ดังนี้

          1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต   สร้างบัณฑิตพยาบาลโดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มุ่งเน้นผลิตพยาบาลเพื่อชุมชน  มีจิตอาสา ทำงานเป็นทีม มีจิตสำนึกต่อท้องถิ่น  ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการดูแลสุขภาพ  ทั้งด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

          2. นโยบายด้านการวิจัย   การวิจัยถือเป็นภารกิจของอาจารย์ทุกคน ให้ความร่วมมือกับองค์กร  เครือข่ายในงานวิจัยแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน  มีการสนับสนุนการตีพิมพ์/เผยแพร่  

          3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ  สนับสนุนให้เกิดการร่วมมือของคณาจารย์และบุคลากรในคณะ โดยการบูรณนาการบริการวิชาการในรายวิชาที่เปิดสอน เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพชุมชน

          4. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือนำภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์สู่การพยาบาล สนับสนุนการใช้ศิลปะให้เกิดสุนทรียภาพ และสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรม

          5. นโยบายด้านการประกันคุณภาพ   การดำเนินงานการบูรณาการงานประกันคุณภาพในทุกหน่วยงานถือเป็นงานประจำ โดยมุ่งเป้าหมายที่บัณฑิต

                6. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  กำหนดให้มีแผนในการพัฒนาอาจารย์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาทั้งการปรับคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญรายปีงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการขยายหลักสูตรระดับบัณฑิตของคณะ และกำหนดให้มีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน รวมถึงการจัดระบบการติดตามหลังการพัฒนา

          7. นโยบายด้านการบริหาร  บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่การส่งเสริมสุขภาพ

          8. นโยบายด้านการบริหารการเงิน  เน้นการบริหารให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้