คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559

รายงานความเสี่ยงเเละการควบคุมภายในระดับคณะ ไตรมาสที่ 1-3 

รายงานความเสี่ยงเเละการควบคุมภายในระดับคณะ ไตรมาสที่ 4 

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบ 2559