คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขั้นตอนการขออนุมัติจัดทำ-เบิกจ่ายโครงการ กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปี คณะพยาบาลศาสตร์

            ตามมติที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(km) ในส่วนของสำนักงานฯ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ในประเด็น ขั้นตอนการขออนุมัติจัดทำ-เบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปี โดยในที่ประชุมฯได้มีมติ ให้แจ้งเวียนขั้นตอนดังกล่าวเพื่อทดลองใช้ในส่วนของสำนักงานฯ ไปพลางก่อน และให้นำเข้าแจ้งในที่ประชุมกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพิ่มเติม  แล้วนำมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป
            การนี้ ทางผู้รับผิดชอบ ใคร่ขอแจ้งเวียน ขั้นตอนการขออนุมัติจัดทำ-เบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปี ตามไฟลฺ์ที่แนบมาพร้อมนี้
             รายละเอียดฟอร์ม >> sheet 1 : รวมขั้นตอน กระบวนการทั้งหมด (flow)
                                       >> sheet 2 : แบบฟอร์ม ขั้นตอนการขออนุมัติ ยืมเงิน (ขาขึ้น)
                                       >> sheet 3 : แบบฟอร์ม ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่าย (ขาลง) 
 
 
          >>  แบบฟอร์ม    ,    Flow ขั้นตอน