คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การติดตามผลการดำเนินงานของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

 

>> สรุปผลสำรวจภาวะการมีงานทำบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

>> สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2560

>> สรุปความคิดเห็นบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2560