ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2560   | ค้นหาเอกสาร
สายวิชาการ
     ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 1. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
     ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2560
     ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
     ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4. หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของ ผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ แนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาส
     แบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ (Performance Agreement : PA) โปรด download เอกสารและกรอกข้อมูลส่งงานบุคคล (ปัจจุบัน)
     ประกาศฯ การกำหนดสัดส่วนภาระงาน ของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 24 ต.ค.62 (ปัจจุบัน)
     แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารคณะตำแหน่งรองคณบดี (เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2566)
     แบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ (Performance Agreement : PA) โปรด download เอกสารและกรอกข้อมูลส่งงานบุคคล (ยกเลิก)
สายสนับสนุนวิชาการ
     ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การบันทึกผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ พศ 2560 ณ 14 กรกฎาคม 2560
     แบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (Performance Agreement : PA) โปรด download เอกสารและกรอกข้อมูลส่งงานบุคคล