ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มเอกสาร (ใบลา ขอหนังสือรับรอง แบบคำขอมีบัตรพนักงาน แบบเบิกสวัสดิการ)
การขอขอนุมัติเข้าร่วมประชุม อบรม หรือพัฒนาตนเอง (ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย) ตามมติที่ประชุมสำนักงานเลขานุการและที่ประชุมกลุ่มวิชาฯ เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ปีงบประมาณ 2567
     1. การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างๆ เช่น อบรม ประชุม และเดินทางราชการในทุกกรณี (ภายนอกมหาวิทยาลัย)
     2. การขออนุมัติเข้าร่วม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาตนเอง หรืออื่นๆ (ภายในมหาวิทยาลัย)
     3. แบบรายงานผลการฝึกอบรม/และติดตาม การ สัมมนา ศึกษาดูงาน ประชุม ฟังบรรยาย พัฒนาบุคลากร อื่นๆ
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่สอน คณะพยาบาลศาสตร์
     ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่สอน คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2563 (บังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2562)
     ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดสัดส่วนภาระงานสอน ของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (สำหรับประกอบการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่สอน คณะพยาบาลศาสตร์)
     ประกาศนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติการพยาบาล (Faculty Practice) บังคับใช้ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
     ประกาศ/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
     แผนปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty practice)
แนวปฏิบัติ การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๙
     แนวปฏิบัติ การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๙ ฉบับลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
     ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
     เอกสารประกอบ/ตัวอย่าง (เพิ่มเติม)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2559
     ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2559
แนวปฏิบัติในการทดลองปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน ประเภทสายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559 (19 กันยายน 2559)
     แนวปฏิบัติในการทดลองปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน ประเภทสายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559 (19 กันยายน 2559)
     แบบฟอร์มแนบทายแนวปฏิบัติ
     คู่มือและแนวทางการพัฒนาอาจารย์ใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์
     คู่มือการทดลองปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระเบียบงานสารบรรณ
     ระเบียบ/ข้อบังคับ
     แบบฟอร์มหนังสือราชการ
     แนวปฏิบัติคณะพยาบาลศาสตร์
การวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบอัตรากำลังของระดับตำแหน่ง ที่สูงขึ้น สายสนับสนุนวิชาการ
     1.เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ของประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ และประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561” สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ โดย กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560
     2.มาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่ง พ.ศ.2553
     3.ตัวอย่าง การวิเคราะห์ค่างานฯ
     4.แบบฟอร์ม แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
     5.แบบฟอร์ม แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ตำแหน่งทางวิชาการ
     เอกสารแจ้งเวียน
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2560
     สายวิชาการ
     สายสนับสนุนวิชาการ
การขอใช้บริการห้องประชุม และพื้นที่บริเวณอาคารฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ
     ขั้นตอนการขอรับขอรับการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอนฯ และขอส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ในส่วนภายในคณะ)
     ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว)
     ตัวอย่างแผนการสอน (ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว)
     ตัวอย่างการจัดทำผลงานทางวิชาการ (ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว)
     แนวปฏิบัติการตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
     แบบฟอร์ม