ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ระเบียบงานสารบรรณ   | ค้นหาเอกสาร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2548
     สรูประเบียบงานสารบรรณ โดยสังเขป
     เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 1
     เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 2
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
     หนังสือภายใน
     หนังสือภายนอก
แนวปฏิบัติคณะพยาบาลศาสตร์
     ขอแจ้งเวียนขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณ ประกาศ ณ 7 พฤศจิกายน 2559 มีผลบังคับใช้ 3 พฤศจิกายน 2559
     ขอแจ้งเวียนขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณ ประกาศ ณ 8 มิถุนายน 2560 (เพิ่มเติม) มีผลบังคับใช้ 5 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
     แจ้งเวียนการออกเลขหนังสือราชการ คณะพยาบาลศาสตร์ มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2559
     แจ้งเวียนการออกเลขหนังสือราชการ (ขอยกเว้น บางกรณีในส่วนงานพัสดุ) มีผลบังคับใช้ 8 ธันวาคม 2559