คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์     

 

 

        สำนักงานกฎหมายและนิติการเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

 

 

พันธกิจ   

 

        1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านคดีความและนิติกรรมสัญญาของมหาวิทยาลัย

 

        2. ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งของมหาวิทยาลัย

 

        3. พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งของมหาวิทยาลัย

 

        4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน

 

        5. ดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สอบสวนวินัย และการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามขั้นตอน  

 

           หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด