คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ภารกิจของหน่วยงาน

ภารกิจงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย

 

        1. การจัดทำนิติกรรมสัญญาของมหาวิทยาลัยทุกประเภทที่มิได้อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น ๆ ตรวจสอบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การหาประโยชน์ในที่ดินที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยหรือนิติกรรม สัญญาอื่น ที่มีผลผูกพันมหาวิทยาลัย 

 

        2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

 

         3. งานติดตามหนี้ งานคดีความต่างๆ งานบังคับคดี

 

         4. งานร่างและแก้ไขปรับปรุง  จัดทำหมวดหมู่ประกาศ   คำสั่ง   กฎหมาย  ระเบียบ   ข้อบังคับ  ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องรับกับพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

 

        5. งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย   การอุทธรณ์  ร้องทุกข์   งานสอบสวน  และดำเนินการ ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด  งานสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการวินิจฉัย  สั่งการของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย

 

        6. การให้ความเห็นทางกฎหมายที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือผลกระทบต่อ มหาวิทยาลัย ทั้งด้านการบริหารงาน  ด้านงานบุคคลหรือผลประโยชน์ที่มีฐานะผูกพันมหาวิทยาลัย