คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ

          เดิมสำนักงานกฎหมายและนิติการ คือหน่วยวินัยและนิติการ มีฐานะเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่ออธิการบดี สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๒  เมื่อวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๔๒  แบ่งภาระงานเป็น ๒ งาน  คือ  งานวินัยและนิติการ  และต่อมาสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๔๕  เมื่อวันที่  ๑๔ กันยายน ๒๕๔๕  มีมติให้ปรับเปลี่ยนเป็นสำนักงานด้านกฎหมายและผลประโยชน์ เพื่อรองรับภาระงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย  ซึ่งอยู่ในช่วงขยายภารกิจด้านการสอนทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้กว้างขวางและเตรียมการรองรับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยยังไม่มีการแบ่งภาระงานเพิ่มเติมแต่มีภารกิจเพิ่มขึ้นตามอัตราการเติบโตของมหาวิทยาลัย

          ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๔๘ เมื่อวันที่  ๑๗  กันยายน ๒๕๔๘  อนุมัติให้จัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการแล้ว  และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ออกประกาศ  เรื่องโครงการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ.๒๕๔๙ในบทเฉพาะกาลข้อ ๑๖ ให้บรรดากิจการ  ทรัพย์สิน หนี้สิน ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้าง เงินงบประมาณและเงินรายได้ สำหรับหน่วยวินัยและนิติการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย หน่วยหอพักนักศึกษา สังกัดงานกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดีและห้องพักรับรอง งานสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี ให้มาอยู่ในกำกับ ดูแล และใช้ประโยชน์ตามประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่  ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ โดยมีฐานะเป็นฝ่ายกฎหมาย

          ต่อมาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง โครงการจัดตั้งส่วนราชการภายใน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อให้การบริหารงานด้านกฎหมาย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตามภารกิจทั้งหมดในภาพรวม เห็นควรแยกงานด้านกฎหมายที่สังกัดโครงการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มาขึ้นกับสำนักงานอธิการบดี  ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ เป็นต้นไป และอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย  ขึ้นตรงต่ออธิการบดี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙

           ปัจจุบันโครงการจัดตั้งกองกฎหมายได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานกฎหมายและนิติการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในคณะ สำนัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยกำหนดให้สำนักงานกฎหมายและนิติการเป็นส่วนราชการภายในของสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕ เป็นต้นไป