คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายนราธิป  อาษารักษ์
หัวหน้าสำนักงานกฎหมายและนิติการ
 
  
 
นางวัชรี  หาทองคำ
นายเสวก  บุญกาญจน์
นายสุพจน์  ชาลีพล
 
นิติกรชำนาญการ   นิติกรปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ  
 
 
   
 
นายชาติชาย  เมาลีชาติ นายประเสริฐ  โสนะจิตร นายกิตติพงษ์ ชาลี  
นิติกรปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ  
       
     
นางสาวรุ่งอรุณ  แสงงาม      
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ