ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

INTEGRATING ENTREPRENEURSHIP AND PROFESSIONISM IN ELECTIVE COURSE (DRUG MARKETING) FOR 5TH YEAR PHAR

ชื่อผลงาน : INTEGRATING ENTREPRENEURSHIP AND PROFESSIONISM IN ELECTIVE COURSE (DRUG MARKETING) FOR 5TH YEAR PHARMACY STUDENTS 

 

                                     ผู้ถ่ายทอด : ภญ.ดร. จินตนา นภาพร                   วันที่ 9 กันยายน 2564
   

 1.บทนำ

     รายวิชา1507 521 การตลาดยา เป็นวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการทางการตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ มุ่งเน้นหลักการตลาดด้านเภสัชภัณฑ์ในประเทศไทย โดยกิจกรรมหลักของรายวิชา คือ การจัดทำแผนการตลาด ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือ เภสัชภัณฑ์ โดยนักศึกษาจะต้องสามารถ วิเคราะห์และสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Competitive advantage) ในด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์ การกำหนดกลยุทธ์ราคา การกระจายสินค้า การส่งเสริมการขาย รวมทั้งการบริการลูกค้า ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ทั้งนี้นักศึกษาต้องพัฒนาทักษะในการนำเสนอ ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เชิงวิชาการ (Evidence-based medicine) ให้แพทย์ เภสัชกร ตลอดจน บุคลลากรทางการแพทย์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนงานการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญ ของคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือ เภสัชภัณฑ์ในประเทศไทย

2.รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

     2.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

           การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 1507 521 การตลาดยา จำนวน 3 (3-0-6) หน่วยกิต มีหลายลักษณะดังนี้

1.       การบรรยาย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 30 ชั่วโมง

2.       การอภิปราย

3.       การทำงานที่ได้รับมอบหมาย  

4.       การนำเสนอและรายงาน

5.       การเก็บข้อมูลจริงเพื่อประกอบการอภิปราย

6.       กิจกรรมและอภิปรายร่วม 24 ชั่วโมง

     2.2 รูปแบบกิจกรรมในรายวิชา

            กิจกรรมในรายวิชา แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้

1.       Assignment 1: Pharmacists’ role in Drug Marketing

-          คิดเป็น 5 % ศึกษาบทบาทของเภสัชกรในธุรกิจและการตลาดยา ผ่านมุมมองของผู้ที่อยู่ในวงการ และ แสดงทัศนะตามมุมมองของนักศึกษา (เภสัชกรการตลาดเลือดใหม่)

-          ประเด็นที่ต้องการสื่อสาร: เปิดวิสัยทัศน์ด้านธุรกิจและการตลาดยา การสร้างมุมมองเชิงวิชาชีพต่อการตลาดยา บนพื้นฐานของระบบยาที่มีธรรมภิบาล และคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมเป็นหลัก

-          รูปแบบกิจกรรม: ก่อนเข้าชั้นเรียนจะมีเอกสารหรือสิ่งที่ให้ไปค้นคว้ามาก่อน เพื่อเป็นข้อมูลในการอภิปราย โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านมุมมองของผู้แทนยา และวิเคราะห์บทบาทในมุมมองของเภสัชกรเลือดใหม่

-          การประเมิน – อาจารย์ประเมินเจตคติ ส่วนความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การตอบคำถาม และ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การประยุกต์จรรยาบรรณวิชาชีพ ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น (แบบสุ่ม)

2.       Assignment 2: การประยุกต์การตลาดเพื่อส่งเสริมบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมในสังคม

-          คิดเป็น 15 % จากผลงานสมบูรณ์

-          กิจกรรม จะต้องประกอบด้วย ทำความเข้าใจในประเด็น ความสำคัญของปัญหาภาพลักษณ์และผลกระทบต่อวิชาชีพในสังคม ต้องมี situation analysis, SWOT, impactประยุกต์ Marketing strategy เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมได้

-          การนำเสนอแบบมืออาชีพ และต้องมี Promotional material ส่งเสริมกิจกรรม หรือชักชวนให้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

-          รูปแบบการนำเสนอ: เน้น Professional presentation

-          การประเมิน จะพิจารณาจาก - ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล การประมวลผล การแสดงความคิดเห็น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการนำเสนอ เทคนิคในการนำเสนอ การตอบคำถาม และ การประยุกต์จรรยาบรรณวิชาชีพ

3.       Assignment 3: Marketing Plan for New Health-related Product

-          คิดเป็น 30 % แบ่งเป็นการติดตาม 15% การนำเสนอผลงานและผลงานสมบูรณ์ 15 %

-          การเข้ากิจกรรม แบ่งเป็น

  • ครั้งที่ 1 นำเสนอ Product Concept, Market Survey, Target market / แนวทางในการจัดทำแผนการตลาด (5%)
  • ครั้งที่ 2 นำเสนอ และอภิปราย Product Concept, Market Research, Marketing Strategy, Estimate P&L (10%) (จะต้องมี PowerPoint หรือสื่ออื่นที่เหมาะสม ประกอบการนำเสนอทุกครั้ง และลักษณะการนำเสนอต้องเป็นแบบมืออาชีพ) โดยนักศึกษานำเสนอ ระดมความคิด ร่วมอภิปราย และต้องนำข้อสังเกต ประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะไปแก้ไข ปรับปรุงงาน
  • ครั้งที่ 3 นำเสนอผลงานสมบูรณ์ พร้อมส่งชิ้นงานสมบูรณ์ (15%)

หัวข้อสำคัญในการนำเสนอ ได้แก่

1.       Executive Summary

2.       Situation Analysis

3.       SWOT Analysis

4.       Competitions

5.       Marketing Strategy

6.       Social Marketing and Corporate SocialResponsibility

7.       Marketing Research

8.       Financials and Forecasts

9.       Performance and Control

-          ประเด็นที่ต้องการ: แผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ สร้างสรรค์ ผสมผสานและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความเป็นไปได้จริง

-          รูปแบบการนำเสนอ: Professional presentation รวมทั้ง ads. Material ไม่เกิน 30 นาที

-          การประเมิน การติดตาม จะพิจารณาจาก - ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล การประมวลผล การแสดงความคิดเห็น การตอบคำถาม และ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

-          การนำเสนอและผลงานสมบูรณ์ จะพิจารณาจาก - พัฒนาการของชิ้นงาน  ความสามารถในการนำเสนอ เทคนิคในการนำเสนอ การตอบคำถาม การประยุกต์จรรยาบรรณวิชาชีพ

-          การนำเสนอข้อมูลต้องมีการอ้างอิงตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง เหมาะสม เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีน้ำหนัก และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-basedinformation)

3. ตัวอย่างแบบประเมินกิจกรรม

      3.1 เกณฑ์การประเมินกิจกรรมที่ 2 และ 3 ของรายวิชา 1507 521 การตลาดยา

 

ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินกิจกรรมที่ 2 และ 3 ของรายวิชา 1507 521 การตลาดยา

เกณฑ์พิจารณา

4 ดีมาก

3 ดี

2 พอใช้

1 ควรปรับปรุง

ความสามารถในการค้นคว้า วิเคราะห์และประมวลข้อมูล

มีความสามารถในการค้นคว้า วิเคราะห์และ จัดการข้อมูลดีมาก เป็นปัจจุบัน มีการอ้างอิงอย่างเป็นวิชาการ ทำให้เนื้อหาผลงานเป็นที่น่าสนใจอย่างมาก แสดงแหล่งสืบค้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

มีความสามารถในการค้นคว้า วิเคราะห์และจัดการข้อมูลดี มีการอ้างอิงเชิงวิชาการในระดับดี ทำให้เนื้อหาผลงานเป็นที่น่าสนใจ แสดงแหล่งสืบค้นได้

ความสามารถในการค้นคว้า วิเคราะห์และจัดการข้อมูลอยู่ในระดับพอใช้ ทำให้เนื้อหาผลงานเป็นที่น่าสนใจน้อย มีการแสดงแหล่งสืบค้นบ้าง 

ขาดทักษะในการค้นคว้า วิเคราะห์และจัดการข้อมูล ทำให้เนื้อหาผลงานไม่น่าสนใจ ขาดการแสดงแหล่งสืบค้น ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนข้อมูล

ความสามารถในการนำเสนอผลงาน

มีความมั่นใจ ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลได้ดีเป็นที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง บุคลิกภาพและภาษาที่ใช้ในการนำเสนอเหมาะสม

มีความมั่นใจ ความสามารถในการ ถ่ายทอดได้เป็นที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ บุคลิกภาพและภาษาที่ใช้ในการนำเสนออยู่ในเกณฑ์ดี

ไม่ค่อยมั่นใจในบางประเด็น มีความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลบุคลิกภาพ และภาษาที่ใช้ในการนำเสนอพอใช้

ไม่สามารถถ่ายทอดให้เข้าใจได้ บุคลิกภาพในการนำเสนอไม่ดี ไม่น่าสนใจและไม่น่าเชื่อถือ

ความสามารถในการอภิปรายและตอบคำถาม

มีความสามารถในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม ตรงประเด็น ครบถ้วน ถูกต้องและสร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ต้องกระตุ้นเตือน

 

ส่วนมากร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมต่างๆ ดี ตรงประเด็น ถูกต้องและครบถ้วน โดยไม่ต้องกระตุ้นเตือน

ไม่ค่อยกล้าอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ต้องกระตุ้นจึงจะแสดงความคิดเห็น ซึ่งอาจจะไม่ตรงประเด็นนัก แต่แสดงให้เห็นถึงความพยายาม

ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่รับฟังความคิดเห็นที่ต่าง หรือมีส่วนร่วมน้อยในการนำเสนอผลงาน รวมทั้งตอบคำถามไม่ได้ ใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม ขาดกาลเทศะ

เทคนิคในการนำเสนอ

เทคนิคน่าสนใจ มีประสิทธิภาพ ทำให้งานน่าสนใจ และนำเสนอได้อย่างราบรื่น

เทคนิคน่าสนใจ แต่อาจจะขัดข้องเล็กน้อย

พยายามจะใช้เทคนิคที่น่าสนใจ แต่นำเสนอไม่ราบรื่น ไม่ตรวจสอบก่อนใช้งาน

เทคนิคไม่น่าสนใจ และยังนำเสนอไม่ราบรื่น

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการประยุกต์จรรยาบรรณวิชาชีพ

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แปลกใหม่ มีเอกลักษณ์อย่างมาก มีการผนวกจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงพัฒนาวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงพัฒนาวิชาชีพ แต่ยังไม่เป็นรูปธรรม

ขาดแนวคิดในการริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงพัฒนาวิชาชีพ

ผลงานสมบูรณ์

เนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง สร้างสรรค์ ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม จัดรูปเล่ม / รูปแบบได้สวยงาม เหมาะสม เทคนิคพิเศษที่ใช้มีประสิทธิภาพทำให้น่าสนใจ

เนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม จัดรูปเล่ม / รูปแบบได้สวยงาม เทคนิคพิเศษ ใช้ได้ในระดับดี

เนื้อหาในภาพรวมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ใช้ภาษาเหมาะสม มีบ้างที่ใช้ภาษาพูดแทนที่ภาษาในการเขียนรายงาน / นำเสนอ เทคนิคพิเศษ ยังไม่ราบรื่น

เนื้อหามีข้อผิดพลาด การใช้ภาษาไม่เหมาะสม การจัดรูปเล่ม/ รูปแบบไม่เหมาะสม เทคนิคที่ใช้มีปัญหา ทำให้ไม่น่าสนใจ

พัฒนาการของชิ้นงาน

มีความรับผิดชอบในการปรับปรุงพัฒนาผลงานของกลุ่ม และมีการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม  เพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์สูงสุด

มีความรับผิดชอบในการปรับปรุงพัฒนาผลงานของกลุ่มตามข้อเสนอแนะอาจารย์เท่านั้น

มีความรับผิดชอบในการปรับปรุงพัฒนาผลงานของกลุ่มตามข้อเสนอแนะอาจารย์  แต่ไม่ครบถ้วนทุกประเด็น

ไม่มีความรับผิดชอบในการปรับปรุงพัฒนาผลงานของกลุ่มเลย

 

     3.2 รูปภาพกิจกรรมในรายวิชา

รูปที่ 1 คณาจารย์และนักศึกษาในรายวิชา 1507 521 การตลาดยา

  

รูปที่ 2 กิจกรรมการระดมสมองและการนำเสนอในชั้นเรียน

รูปที่ 3 ผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรายวิชา

4.สรุป

     การจัดกิจกรรมที่สร้างให้นักศึกษามีความเป็นเจ้าของผลงาน เสมือนเป็นผู้ประกอบการ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ แต่คงอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยนำเสนอในเชิงวิชาการอย่างมืออาชีพ นอกจากจะทำให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์แล้ว ยังสร้างความมั่นใจต่อตนเอง ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพสร้างความเป็นมืออาชีพ และภาคภูมิใจในงานที่ทำอีกด้วย  

5. ปัจจัยความสำเร็จ

     การวางแผนและความร่วมมือ ประสานและส่งต่องานภายในทีมคณาจารย์

 ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ