ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แบบฟอร์มระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ

  บศ.3.1 แบบคำร้องขอใบรับรอง
  บศ.3.2 แบบคำร้องทั่วไป
  บศ.3.3 แบบคำร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
  บศ.3.4 แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
  บศ.3.5 แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อเรื่อง
  บศ.3.6 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา วิชาเอก สาขาวิชา
  บศ.3.7 แบบคำร้องขอสอบประมวลความรอบรู้ / สอบวัดคุณสมบัติ
  บศ.3.8 แบบคำร้องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ / สอบวัดคุณสมบัติ
  บศ.3.9 ใบแจ้งผลสอบประมวลความรอบรู้ / สอบวัดคุณสมบัติ
  บศ.3.10 แบบคำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ
  บศ.3.11 แบบคำร้องเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกัน
  บศ.3.12 ใบแจ้งผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
  บศ.3.13 แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  บศ.3.14 แบบคำร้องขออนุมัติปริญญา
  บศ.3.15 แบบคำร้องการขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา/ ขอลาพักการศึกษา
  บศ.3.16 แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
  บศ.3.17 แบบคำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
  บศ.3.18 แบบขอรับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาของบทคัดย่อ
  แบบคำร้องขอเสนอเค้าโครง
  แบบคำร้องขอสอบเค้าโครง
  แผนการกำกับติดตามการศึกษา