ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ด้านบริการวิชาการ   | ค้นหาเอกสาร
แบบเสนอโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
แบบประเมินการจัดอบรม
ตัวอย่างแบบฟอร์มการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า
ตัวอย่างการเขียนบทสรุปผู้บริหาร
รูปแบบการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์