ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ด้านนโยบายและแผนงาน   | ค้นหาเอกสาร
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (ธันวาคม 2561)
หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยรับงบประมาณ พ.ย.61
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย 2563(ปรับปรุง ก.ค.2562)
แผนยุทธศาสตร์-คณะวิศวกรรมศาสตร์-ประจำปี-2562
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนยุทธศาสตร์-คณะวิศวกรรมศาสตร์-2563
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (9 รายการ)