คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แบบฟอร์ม คำร้อง งานทะเบียน

แบบฟอร์ม คำร้อง ฝ่ายจัดทำทะเบียนข้อมูลนักศึกษา

 1. ม.อบ.3.1 คำร้องทั่วไป
 2. ม.อบ.3.2 คำร้องขอลงทะเบียน/เพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่มการเรียน (กรณีเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา)
 3. ม.อบ.3.3 คำร้องขอลงทะเบียน ต่ำ-เกินกว่าเกณฑ์
 4. ม.อบ.3.4 คำร้องขอถอนรายวิชา (ต่ำกว่าเกณฑ์/ได้รับสัญลักษณ์ 'W')
 5. ม.อบ.3.5 คำร้องประเภทสถานภาพ (ลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ/ลาออก)
 6. ม.อบ.3.6 คำร้องขอคืนสถานภาพ ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา
 7. ม.อบ.3.7 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
 8. ม.อบ.3.8 คำร้องขอโอนย้ายต่างสถาบัน
 9. ม.อบ.3.20 คำร้องขอแก้ไขฐานข้อมูลประวัตินักศึกษา
 10. ใบรายงานตัวนักศึกษา
 11. คำร้องขอกลับเข้าศึกษา
 12. ม.อบ.3.14,3.15 คำร้องขอใบแสดงผงการเรียน(Transcript),คำร้องขอหนังสือรับรอง(Certificate)

แบบฟอร์ม คำร้อง ฝ่ายจัดตารางเรียน ตารางสอบ

 1. แบบฟอร์มการใช้ห้องเรียนอาคารเรียน
 2. แบบบันทึกการขอสอบชดเชยนอกคณะ
 3. แบบบันทึกการขอสอบชดเชยในคณะ
 4. แบบฟอร์มมอบงานกรรมการคุมสอบ

แบบฟอร์ม คำร้อง ฝ่ายประมวลผลการศึกษา

 1. แบบสรุปรายงานการขอแก้ไขเกรด (GRADE_A-F)
 2. ขั้นตอนการแก้ไขเกรด N

แบบฟอร์ม คำร้องอื่นๆ

 1. แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งานระบบบริการการศึกษา (REG)
 2. แบบฟอร์คำร้องการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบบริการการศึกษา (REG)
 3. แบบฟอร์มการบอ User และ Password สำหรับเช้าใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์(REG)