คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รูปบุคลากรงานรับเข้าศึกษา

บุคคลากรงานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

   
  นางวิชชุดา  มงคล
นักวิชาการศึกษาระดับ 8 ชำนาญการพิเศษ
โทร 045-353223
(หัวหน้างานรับเข้าศึกษา)
   
 
 
 

นายบดินทร์  รัตนโสภา
นักวิชาการศึกษา
โทร 045-353122
(หน่วยคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา)

นายจักรพงศ์ เพ็งพุฒ
นักวิชาการศึกษา
โทร 045-353120
(หน่วยคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา)
นางเดือนดารา  รัตนกาสาว์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 045-353224
(หน่วยประมวลผลและสารสนเทศ)
 
นายภีรติ  กระแจจันทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 045-353224
(หน่วยประมวลผลและสารสนเทศ)
 
นายอภิสิทธิ์ ชาวกล้า
นักวิชาการศึกษา
โทร 045-353122
(หน่วยจัดการทดสอบทางวิชาการ)

นายธีระพงษ์  ดีไธสง
ผู้บริหารโครงการ
โทร 045-353122
(หน่วยประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา)

 
     
นางสาวกฤษณา เสียงใส
นักวิชาการศึกษา
โทร 045-353120
(หน่วยประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา)
นางสาวพรรณราย  วงษ์พันเสือ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร 045-353120
(หน่วยบริหารและธุรการ)