คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รูปบุคลากรงานรับเข้าศึกษา

บุคคลากรงานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา 

                                                                           

 

   
  นางวิชชุดา  มงคล
นักวิชาการศึกษาระดับ 8 ชำนาญการพิเศษ
โทร 045-353223
   
                                                   
   

นายบดินทร์  รัตนโสภา
นักวิชาการศึกษา
โทร 045-353122

นายจักรพงศ์ เพ็งพุฒ
นักวิชาการศึกษา
โทร 045-353120
นางสาวกฤษณา เสียงใส
นักวิชาการศึกษา
โทร 045-353120
 

นางสาวเกดสุดา จันดาพันธ์
นักวิชาการ​ชำนาญการพิเศษ​
โทร 045-353122

นายไมตรี โสภากันต์
นักวิชาการศึกษา
โทร 045-353122

นางสาวเจนจิรา แก้วจันทึก
นักวิชาการศึกษา
โทร 045-288400 ต่อ 1224

 
 

นางสาวสุดารัตน์ มีแก้ว
นักวิชาการศึกษา
โทร 045-288400 ต่อ 1224

นายวรวิทย์ ชาลีพรหม
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
โทร 045-288400 ต่อ 1018

นางเดือนดารา รัตนกาสาว์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 045-353224