คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

รายละเอียดวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 

๑. วิธีการรับเข้าศึกษา  

             การรับนักศึกษาเข้าศึกษามี ๒ วิธี คือ  

             ๑.๑ วิธีรับผ่านส่วนกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะดำเนินการการคัดเลือกตามองค์ประกอบที่ ทปอ. กำหนด ประมาณร้อยละ ๒๐ จากแผนการรับที่กำหนด  

             ๑.๒ วิธีรับตรงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะดำเนินการการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยกำหนด ประมาณร้อยละ ๘๐ จากแผนการรับที่กำหนด โดยแบ่งเป็น ๓ วิธี คือ    

                   ๑.๒.๑ วิธีรับตรงตามพื้นที่ได้แก่ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจากพื้นที่จังหวัด  ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประมาณร้อยละ ๗๐ ของจำนวนรับวิธีรับตรง โดยกำหนดพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้  

                             (๑) รับตรงพื้นที่ภาคอีสาน โดยการคัดเลือกนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียน  ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี ๒๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ

                             (๒) รับตรงพื้นที่ภาคอื่น โดยการคัดเลือกนักเรียนที่เรียนอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต

                    ๑.๒.๒ วิธีรับตรงตามโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของคณะ มหาวิทยาลัยและประเทศ ประมาณ  ร้อยละ ๓๐ ของจำนวนรับวิธีรับตรง โดยกำหนดเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่

 

                             (๑) กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ได้แก่ ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกวิชาการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม เรียนดีชนบท ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริม  ผู้มีอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (โควตาส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โควตาเพาะพันธุ์ปัญญา โควตาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.)และโครงการรักษ์เกษตร

                           (๒) กลุ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกได้แก่ โควตาผลิตบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนการฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจปลีก ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษากับบริษัท CPALL จำกัด โควตาทุนชายแดนภาคใต้ โครงการผลิตแพทย์ เพิ่มเพื่อชาวชนบท และโควตาโครงการความร่วมมือโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียนจุฬาภรณ์วิทยาลัย,โรงเรียนศรีแสงธรรม)

                            (๓) กลุ่มโควตารับตรงทั่วไปและการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนและรองรับกลุ่มวัยทำงาน ได้แก่ โควตารับตรงทั่วไป โควตาขยายโอกาสทางการศึกษาและโครงการพิเศษ

                   ๑.๒.๓ วิธีรับตรงนักศึกษาต่างชาติ ดำเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรง และรับผ่านความร่วมมือระหว่างคณะ/หลักสูตร กับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ กำหนดจำนวนรับไว้ไม่เกินร้อยละ ๕ ของจำนวนรับตามแผนการผลิตบัณฑิตประจำปี ทั้งนี้ ไม่นำมารวมกับแผนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

๒. วิธีการคัดเลือก

             คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ กำหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ เกณฑ์ตัดสินคัดเลือกและวิธีการ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของแต่ละคณะ/หลักสูตร ดังนี้

             ๒.๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร ประกอบด้วยคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละวิธีรับ โดยพิจารณากำหนดตามกรอบ ดังนี้  

             ๒.๒ องค์ประกอบที่ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก

                             ๒.๒.๑ วิธีรับผ่านส่วนกลางเป็นไปตามที่ ทปอ. กำหนด ดังนี้ GPAX O-NET (๖ กลุ่มสาระวิชา) คะแนนทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) และคะแนนทดสอบความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional Aptitude Test หรือ PAT)  

                             ๒.๒.๒ วิธีรับตรง โดยคณะ/หลักสูตร กำหนดองค์ประกอบในการพิจารณา  จากรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะ/หลักสูตรกำหนด

                   (๑) คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม   

                   (๒) คะแนนทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT)   

                            (๓) คะแนนทดสอบความถนัดเฉพาะด้าน/วิชาการ (Professional Aptitude Test)

                            (๔) คะแนนทดสอบวิชาสามัญ  ๙ วิชา  

                            (๕) ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

 

                            (๖) ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 

                           (๗) ผลการประเมินวัดระดับความรู้ความสามารถทางวิชาการและผลการประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงงาน/การประกวดแข่งขัน ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนด

                            (๘) ผลทดสอบทางวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนด        

                            (๙) การเรียนแบบสะสมหน่วยกิตรายวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

            (๑๐) ผลการสอบสัมภาษณ์         

             ๒.๓ เกณฑ์การตัดสินคัดเลือกและวิธีการในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของแต่ละคณะ/

หลักสูตร ให้ขึ้นอยู่กับคณะ/หลักสูตร พิจารณากำหนด

          ๓. จำนวนรับเข้าศึกษา

              จำนวนรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระดับปริญญาตรี ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ จำนวน ๔,๗๒๕ คน โดยกำหนดสัดส่วนจำนวนรับในกลุ่มวิธีรับตรง ร้อยละ ๘๐ จำนวน ๓,๗๘๐ คน และวิธีรับผ่านส่วนกลาง ร้อยละ ๒๐ จำนวน ๙๔๕ คน ทั้งนี้ ในกลุ่ม วิธีรับตรงได้กำหนดสัดส่วนจำนวนรับในกลุ่มวิธีรับตรงตามพื้นที่ ร้อยละ ๗๐ จำนวน ๒,๖๔๖ คน และวิธีรับตรง ตามโควตา ร้อยละ ๓๐ จำนวน ๑,๑๓๔ คน  

ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560