คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ระบบรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

- ระบบรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา   

- เว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา

- เว็บไซต์กองบริการการศึกษา

คำแนะนำในการรับสมัคร(ไฟล์ .PDF)   /   คลิปแนะนำระบบรับสมัคร

- คำแนะนำในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา(ไฟล์ .PDF) / คลิปแนะนำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

-คำแนะนำในการยื่นความจำนงเข้าศึกษา

- คำแนะนำในการบันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษา