คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ภาระงานของกองบริการการศึกษา

ปัจจุบันกองบริการการศึกษา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น4 งานคืองานบริหารทั่วไป  งานรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล และงานบริการอาคารเรียนรวม ซึ่งมีภาระหน้าที่ของแต่ละงานดังนี้

         1. งานบริหารทั่วไป มีบทบาทภาระทำหน้าที่ดังนี้

              1) บริหารจัดการระบบธุรการและสารบรรณ

              2 ) การเงินและพัสดุ

              3) แผนงานและงบประมาณ

              4) ระบบบริหารงานบุคคล

              5) การประกันคุณภาพ

              6) การบริหารความเสี่ยงกองบริการการศึกษา

              7) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

         2. งานรับเข้าศึกษา มีบทบาทภาระทำหน้าที่ดังนี้

              โดยมีการจัดงานภายใน ดังนี้

              1) หน่วยบริหารและธุรการ มีหน้าที่ด้านสารบรรณ การเงิน พัสดุ บุคคล แผนงบประมาณ แผนการปฏิบัติงานและประเมินงานบุคลากร การขออนุมัติและการเบิกจ่าย  และการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงานและโครงการ การรายงานการประกันคุณภาพ การติดตามประเมินผล รายงานประจำปี สนับสนุนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการ แผนความเสี่ยงและควบคุมภายใน แผนพัฒนาบุคลากร แผนการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานการจัดกิจกรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

              2) หน่วยคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา มีหน้าที่วิเคราะห์ สรุป รวบรวม เสนอวิธีการและจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องชุดต่างๆ ประสานงานการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก จัดทำประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนทางวิชาการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ  และประกาศแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา การจัดทำข้อมูลสารสนเทศประกอบการบริหารคัดเลือกที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง

              3) หน่วยประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ มีหน้าที่วิเคราะห์ ประสานการจัดทำและจัดสรร รายงานผลการใช้งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณหน่วยงานในกำกับ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณ การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้รายไตรมาสและประจำปี การรายงานระดับความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) การรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต การรายงานสิ่งก่อสร้าง และประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคารต่าง ๆ ประสานการออกแบบสิ่งก่อสร้าง และภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

              4) หน่วยประมวลผลและสารสนเทศ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย การจัดเตรียมฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  สถิติ ประจำปีด้านการรับสมัครคัดเลือก การเข้าศึกษา ประเภทต่างๆ  และสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจตามนโยบายสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน การวิเคราะห์ ประสานงานและพัฒนาระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ

              5) หน่วยจัดการทดสอบทางวิชาการ มีหน้าที่ในการเสนอนโยบายและวิธีการดำเนินการจัดการทดสอบทางวิชาการในแต่ละรอบปีงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบ จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ จัดทำแผนการปฏิบัติงานการจัดการทดสอบ และการประเมินผลการดำเนินการจัดการทดสอบและสรุปรายงานผล พัฒนาระบบสารสนเทศการรับสมัครสอบ และภารกิจ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

              6) หน่วยศูนย์สอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหน้าที่ในการประสานงานนโยบายและวิธีการดำเนินการจัดการทดสอบร่วมกับสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในแต่ละรอบการจัดการทดสอบ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายประสานงานคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานในแต่ละรอบการจัดการทดสอบ จัดทำคำสั่งคณะทำงานชุดต่างๆ จัดทำแผนการปฏิบัติงานการจัดการทดสอบ และการสรุปและประเมินผลการดำเนินการจัดการทดสอบและการพัฒนาระบบสารสนเทศการรับสมัครสอบ และภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

         3. งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล มีบทบาทภาระทำหน้าที่ดังนี้

              1) บริหารจัดการระบบ (REG) ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ การใช้งานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเฝ้าระวังป้องกันความปลอดภัยของระบบ

              2) บริหารจัดการการจัดตารางเรียนตารางสอบ บันทึกรายวิชาที่เปิดสอน/สอบในแต่ละภาคการศึกษา

              3) บริหารจัดการระบบข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรียน ข้อมูลการประมวลผล และการสำเร็จการศึกษา

              4) การบริหารจัดการให้บริการเอกสารทางการศึกษา การตรวจสอบคุณวุฒิข้อมูล/สารสนเทศ การตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่อง OMR

              5) เสนอจัดทำ/แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและบริบทที่เปลี่ยนแปลง

              6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

         4. งานบริการอาคารเรียนรวม มีบทบาทภาระทำหน้าที่ดังนี้

              1) บริหารจัดการ การให้บริการการใช้ห้องเรียนของอาคารเรียนรวมและรายงานผลการให้บริการทุกภาคการศึกษา

              2) บริหารจัดการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ให้เหมาะสมกับการให้บริการ รวมทั้งมีข้อมูลประวัติการใช้งานที่เป็นปัจจุบัน

             3) ช่วยประสาน/สนับสนุนการบันทึกและผลิตสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน

             4) ซ่อมบำรุงสถานที่และอุปกรณ์ของอาคารเรียนรวม

             5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย