คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ภาพกิจกรรมงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล

1.  อบรมเชิงปฏิบัติการ ตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่อง Scan OMR และประมวลคะแนน วันที่14 มีนาคม 2555

 

2.  อบรมเชิงปฏิบัติการ PC Maintenance and Cloning Data Backup วันที่ 15 มีนาคม 2555

 

3.  อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผลทางด้านการบริการตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา วันที่ 16 มีนาคม 2555

 

4.  อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา วันที่ 11 กรกฎาคม 2555

 

5.  อบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งโปรแกรมระบบบริการการศึกษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2555

 

6.  กิจกรรม 5ส งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล วันที่ 18-19 ตุลาคม 2555