คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา

 1. อัตราค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป)
 2. อัตราค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต (ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป)
 3. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2541
 4. อัตราค่าธรรมเนียมคณะพยาบาลศาสตร์
 5. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 6. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
 7. อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ
 8. ค่ารักษาสถาภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
 9. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันหรือบุคคลภายนอกขอลงทะเบียนรายวิชา
 10. ค่าธรรมเนียมการรับโอน โอนย้าย และเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
 11. กำหนดอัตราและวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ

 1. การขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา พ.ศ. 2554
 2. การเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2553
 3. หลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายสาขาวิชาสำหรับนักศึกาคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
 4. แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษาและการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับอนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
 5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการด้านผลการเรียน พ.ศ. 2552
 6. แนวปฏิบัติสำหรับการต่อทะเบียน ลงทะเบียน การเพิ่มรายวิชา และการเปลี่ยนกลุ่มการเรียน
 7. การจัดระบบการลงทะเบียนผ่านเว็บ ประจำปีการศึกษา 2558

 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา

 1. ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ลงนามวันที่ 23 มกราคม 2538)
 2. ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2541
 3. ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
 4. ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
 5. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปิดรายวิชาและค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน ในการดำเนินงาน ภาคการศึกษาฤดูร้อน พ.ศ. 2551

 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2534
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. 2543
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ในการดำเนินงานภาคการศึกษาฤดูร้อน พ.ศ. 2543