คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากรงานบริหารทั่วไป

 บุคลากรงานบริหารทั่วไป

นางรติมา  จึงจิตรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

โทร. 045-35-3119 ภายใน 3119

นางเปมิกา  สิทธิจินดา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ชำนาญงาน

โทร. 045-35-3119 ภายใน 3119

นางสาวพิมพ์อุมา  ใยพิมพ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทร. 045-35-3128 ภายใน 3128