ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขั้นตอนงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการทดสอบและแนะแนวการศึกษา

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การประมวลผลและสารสนเทศ