คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยสังเขป ดังนี้

                        1.การตรวจสอบแผนการรับ เสนอนโยบาย  วิธีการและจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษา 

                        2.การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณบดีหรือผู้แทน ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ให้เป็นไปตามปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกที่กำหนด ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการบริหาร จัดการ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่งผลดีต่อทางราชการ  

                        3.การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี  ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ทดสอบข้อเขียนทางวิชาการและทดสอบคุณสมบัติต่างๆ เพิ่มเติม ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด 

                        4.ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามปฏิทิน          การคัดเลือกของแต่ละวิธีรับกำหนดไว้

                        5.การรายงานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดำเนินงานตามลำดับภายหลังการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเสร็จสิ้นในแต่ละปีการศึกษา  

 

- ขั้นตอนการตรวจสอบแผนการรับ

- ขั้นตอนการเสนอแต่งตัวคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

- ขั้นตอนการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

- ขั้นตอนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

- ขั้นตอนการรายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

- ขั้นตอนการปรับแผนการผลิตบัณฑิต/การชะลอการเปิดรับนักศึกษา