ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ภาคผนวก   | ค้นหาเอกสาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564)
นิยามเกี่ยวกับการวิจัย และกลุ่มสาขาวิชา
จรรยาบรรณนักวิจัย
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ และข้อกำหนดการสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม และข้อกำหนดการสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน
จริยธรรมในคนและข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคนที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช.
พิมพ์เขียว Thailand 4.0
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (3 รายการ)