คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เกี่ยวกับ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ความเป็นมา 

     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช ดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยได้สมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยตลอดเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการศึกษาความหลากหลาย รวบรวม พรรณไม้ และทรัพยากรในบริเวณมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียง โดยทำการศึกษา สำรวจข้อมูลทรัพยากร จัดกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืช และเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่ จัดทำฐานข้อมูลของพรรณพืช พันธุ์สัตว์และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ประจำท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การสนับสนุนการเรียนการสอน บริการวิชาการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงนำไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป สร้างจิตสำนึก รัก หวงแหน และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย และเริ่มมีการดำเนินงานโดยการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมดำเนินงานต่างๆ 

     ในปีงบประมาณ 2555 มีการดำเนินงานโครงการต่างๆ เช่น การสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ผลพื้นเมือง การสำรวจและจัดทำแผนที่พรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การเก็บรักษาพันธุกรรมและขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง การเพาะเมล็ดเพื่อการขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้ป่า การปลูกและขยายพันธุ์บัวในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาพรรณไม้พื้นล่างในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะที่ 2 ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล สวนบัวเฉลิมพระเกียรติ ค่ายอนุรักษ์ป่าสำหรับประชาชนในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

      ในปีงบประมาณ 2556 สนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่างๆ เช่น การปลูกกล้วยไม้แดงอุบลในพื้นที่ท่องเที่ยว การปลูกรักษาพันธุ์ไม้ผลพื้นเมือง ณ แปลงทดลองคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การเพาะเมล็ดเพื่อการขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้ป่า การปลูกกล้วยไม้ป่าในธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ในจังหวัดอุบลราชธานี การปลูกป่าพรรณไม้ดั้งเดิม สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

     ในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสนับสนุนให้ดำเนินงานโครงการต่างๆ เช่น โครงการการแปลงไม้ผลพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ปีที่ 2 ศึกษาการเจริญเติบโตและสารสำคัญในผลไม้พื้นเมืองที่รวบรวมได้ การเก็บรักษาพันธุกรรมและขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง การศึกษาชีววิทยา สัณฐานวิทยา เซลวิทยาของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง การปลูกกล้วยไม้ป่าในธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ในจังหวัดอุบลราชธานี (สกุลกุหลาบ) พืชวงศ์กกและหญ้าในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ: กิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

     ในปี พ.ศ. 2558 มีการดำเนินงานโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การเพาะเมล็ดเพื่อการขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้ป่า (ระยะที่ 4: กล้วยไม้สกุลหวาย) การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ผลพื้นเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีและการใช้ประโยชน์ การศึกษาสภาวะการปลูกลูกกล้วยไม้สกุลกะเรกะร่อนในสภาพป่าธรรมชาติ ความหลากชนิดและพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชวงศ์หญ้า (Poaceae) ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น: กิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การเก็บรักษาพันธุกรรมและขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง การอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบลในพื้นที่ท่องเที่ยว การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูลกล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง