ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สถิติการให้บริการด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2565

  ปีงบประมาณ 2565  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการจากหลายแหล่ง อาทิ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก งบประมาณที่ได้รับการว่าจ้าง  งบประมาณจากค่าลงทะเบียน โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

 

ตารางที่ 1 จำนวนโครงการและงบประมาณในการดำเนินงาน จำแนกตามกรอบนโยบายการดำเนินงาน

 

นโยบายการดำเนินงาน จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท)
การส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจฐานราก 187 47,188,509
การสร้างเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 19 2,676,703
การส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน ชุมชน 45 14,834,807
การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี 27 6,070,080
ด้านอื่น ๆ  4 2,372,035
รวม 282 74,722,295

 

ตารางที่ 2 สถิติจำนวนผู้ใช้บริการวิเคราะห์ ทดสอบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

ประเภทการขอรับบริการ ประเภทของผู้รับบริการ รวม
บุคคลภายนอก บุคคลภายใน
เตรียมตัวอย่าง 0 0 0
วิเคราะห์น้ำแข็ง 0 0 0
วิเคราะห์น้ำดื่ม 1 3 4
ถ่ายภาพตัวอย่าง 1 7 8
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง 36 52 88
ใช้เครื่องมือขั้นสูง 397 9 406
ผลรวมทั้งหมด 435 71 506