ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สถิติการให้บริการด้านงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2565

       งบประมาณในการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน  2,700,000.00 บาท  จัดสรรในการดำเนินงานตามนโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งหมด 1 กลุ่มโครงการ ดังนี้

 

 กลุ่มโครงการ  จำนวนโครงการ   งบประมาณ (บาท) 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)  14 2,700,000
 รวมทั้งสิ้น  14 2,700,000

 

จำนวนเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ประเภทผุ้เข้าร่วมโครงการ จำนวน (คน)
ครู/อาจารย์  344
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 264
นักเรียน/นักศึกษา 166
บุคลากรมหาวิทยาลัย 160
รวมทั้งสิ้น 934