ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สถิติการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2564

 

 

               งบประมาณในการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน  3,000,000.00 บาท  จัดสรรในการดำเนินงานตามนโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งหมด 1 กลุ่มโครงการ ดังนี้

 

 กลุ่มโครงการ  จำนวนโครงการ   งบประมาณ (บาท) 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)  11 3,000,000
 รวมทั้งสิ้น  11 3,000,000

 

จำนวนเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

ประเภทผุ้เข้าร่วมโครงการ จำนวน (คน)
ครู/อาจารย์  361
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 272
นักเรียน/นักศึกษา 54
บุคลากรมหาวิทยาลัย 4
รวมทั้งสิ้น 691