ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

     เป็นองค์กรต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ

 

พันธกิจ

  1. อำนวยการ ประสาน ประมวล วิเคราะห์  เสนอแนะ จัดทำ และปรับปรุงแผนแม่บทงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ให้มีทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ
  2. อำนวยการ ประสานการเสนอของบประมาณ และแนวทางการจัดสรรด้านงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับแผนแม่บท
  3. ร่วมพัฒนา ปรับปรุง  หลักเกณฑ์  แนวปฏิบัติที่ดีให้มีความชัดเจนเพื่อเป็นต้นแบบการดำเนินงานให้กับคณะ หน่วยงาน
  4. ส่งเสริมพัฒนาทักษะนักวิจัย ให้สามารถทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. สนับสนุน  ส่งเสริม ให้คำปรึกษาแนะนำ อำนวยความสะดวกการดำเนินงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ หน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
  6. สนับสนุน  ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์