ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561

 

 
กองบรรณาธิการ
 
สารบัญ
 
 
 
ผลของวิธีการล้างที่แตกต่างกันต่อจำนวนจุลินทรีย์บนพื้นผิวถังนมในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำนม
Effect of Different Rinsing Methods on the Number of Microorganisms on the Surface of
Milk Churn in Dairy Processing Plant
ตรี  วาทกิจ  ณรงค์ วงศ์เณร  และกฤติกา ชุณห์วิจิตรา
คำสำคัญ: กระบวนการล้าง, ถังนม, การผลิตนม, สารกำจัดเชื้อ, คุณภาพทางจุลินทรีย์
Keywords:  Rinsing method, Milk churn, Milk production, Sanitizer, Microbiological quality
 
 
 
ความเป็นพิษและประสิทธิภาพของคลอโรไซลินอลต่อการนำสลบปลานิล (Oreochromis niloticus)
และปลาทอง (Carassius auratus)
Toxicity and anesthetic efficiency of chloroxylenol on Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
and goldfish (Carassius auratus)
พัชรี ครูขยัน  เกษมณี สวนสี และศุภาพิชญ์ วิสาวะโท
คำสำคัญ: คลอโรไซลินอล; การสลบ; ปลานิล; ปลาทอง 
Keywords: Chloroxylenol; Anesthesia; Nile tilapia; Goldfish
 
 
 
Chemical Composition and Antibacterial Activity of Ethanol Extract of Lemon Grass 
(Cymbopogon citratus) on Pathogenic Bacteria: A review
 
Subuntith Nimrat  Pornpimon Soodsaweang  and Verapong Vuthiphandchai
คำสำคัญ: ส่วนประกอบทางเคมี  กิจกรรมการต้านแบคทีเรีย  สารสกัดด้วยเอทานอล 
ตะไคร้ (Cymbopogon citratus)  แบคทีเรียก่อโรค
Keyword: Chemical composition; Antibacterial activity; Ethanol extract;
Lemon grass (Cymbopogon citratus); Pathogenic bacteria
 
 
 
ประสิทธิผลของการจัดโปรแกรมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อร่วมกับการให้ความรู้ด้านการยศาสตร์
เพื่อลดอาการปวดเมื่อยหลังและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังของคนงานทอผ้าด้วยมือ
ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
Effectiveness of Muscle Stretching with Ergonomics Training Program to Relieve Back Pain
and Increase Back Muscle Stretching in Hand Weaving Workers, 

Mae Rang Sub-district, Pa Sang District, Lamphum Province
พัชรินทร์ ใจจุ้ม และทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร
คำสำคัญ: ประสิทธิผล, โปรแกรม, การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ, คนงานทอผ้าด้วยมือ
Keywords: Effectiveness; Program; Muscle Stretching; Hand Weaving Workers 
 
 
 
การสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Sanitation of Meat Shops in Ubon Ratchathani Municipality Ubon Ratchathani Province
จิราภรณ์ หลาบคำ  อมาวสี พิทักษ์  และฤทธิไกร แสนยายนต์
คำสำคัญ: สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์, การสุขาภิบาล, การปนเปื้อน
Keywords: meat shops, sanitation, contamination
 
 
 
ผลการเสริมกากงาขี้ม้อน (Perilla frutescens) สกัดน้ำมันในอาหารไก่ไข่ (ระยะท้าย) 
ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพของไข่ไก่ และการสะสมกรดไขมันในไข่แดง
Effects of perilla mint (Perilla frutescens) extracted meal supplementation in diets of laying hens
(late period) on productive performance, eggs quality and enrichment of fatty acid in yolk
มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี  อณัญญา ปานทอง  มาริษา นาวา  สิทธิชัย บันลือ  ศิลป์ชัย วชิรอมรเลิศ 
วีรชัย ชุมแสงโชติสกุล  สาโรชน์ เจี่ยวยี่  และวรางคณา กิจพิพิธ
คำสำคัญ: ไข่ไก่ กรดไขมัน อาหารไก่ไข่ สมรรถภาพการผลิต กากงาขี้ม้อนสกัดน้ำมัน
Keywords: Egg, Fatty acid, Layer diets, Productive performance, Perilla mint extracted meal
 
 
 
คุณภาพอากาศภายในอาคารโรงแรมและ
กลุ่มอาการเจ็บป่วยของพนักงานโรงแรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Indoor Air Quality in Hotel Buildings and
Sick Building Syndrome of Hotel Staffs, Surat Thani Province
มธุรส ประสมวงค์  วันอัสมีน โฮ  ธิดารัตน์ บุญช่วย  จินดา คงเจริญ  และณัฐจิต อ้นเมฆ
คำสำคัญ: คุณภาพอากาศภายในอาคาร, กลุ่มอาการเจ็บป่วยในอาคาร, พนักงานโรงแรม, อาคารโรงแรม
Keywords: Indoor Air Quality, Sick Building Syndrome, Hotel Staff, Hotel Building
 
 
 
การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำผ่านระบบเครือข่ายระยะไกลแบบอัตโนมัติ 
The Development of Embedded Systems for Automatic Water Quality
 Measurement via Online Networking
ชัดชัย แก้วตา ชัชวาล ขันติคเชนชาติ และยุทธศักดิ์ ทองแสน
คำสำคัญ: ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ ระบบสมองกลฝังตัว ไมโครคอนโทรเลอร์ เกษตรอัจฉริยะ
Keyword: Water quality measurement system, Embedded system, Microcontroller, Smart farm
 
 
 
การดัดแปลงอุปกรณ์ชุดศึกษาสเปกตรัมเพื่อการบันทึกด้วยสมาร์ทโฟน 
Modification of spectrum demonstration devices for recording with smartphones
เอกราช ตาแก้ว  และรัศมี ชัยสุขสันต์
คำสำคัญ: ชุดศึกษาสเปกตรัม  แผ่น CD  กล้องสเปกโตรสโคป  สมาร์ทโฟน การดัดแปลง
Keywords: spectrum demonstration device, compact disk (CD), spectroscope, smartphone, modification 
 
 
 
"นาหญ้า" อาชีพทางเลือกสำหรับเกษตรกรไทย
“Forage paddy” an alternative career for farmers in Thailand  
อารีรัตน์ ลุนผา
คำสำคัญ: เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ผลผลิต การปลูกและการจัดการ ต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน
Keywords: Forage seed, yield, planting and management, cost, profit
 
 
 
ผลของของสภาวะการสกัดต่อคุณภาพของเส้นใยอาหารผงจากกากมะตูม
Effect of Extraction Conditions on the Quality of Dietary Fiber Powder
from Bael Pulp (Aegle Marmelos) Residue
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล  สันทัด วิเชียรโชติ  วัชรี บุญถนอม  และสุรางค์ ทองสุวรรณ์
คำสำคัญ: เส้นใยอาหารผง, กากมะตูม, การสกัดด้วยน้ำ, การสกัดด้วยเอทานอล 
Keywords: Dietary fiber powder, Bael pulp residue, Water extraction, Ethanol extraction
 
 
 
นิเวศวิทยาของเห็ดเผาะในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
Ecology of Earthstars in Pibulsongkram Rajabhat University Areas, Phitsanulok Province
 สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ
คำสำคัญ: นิเวศวิทยา  เห็ดเผาะ  Astraeus odoratus ยางนา  
Keywords:  ecology, earthstar, Astraeus odoratus, Dipterocarpus alatus 
 
 
 
การบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กรของรัฐวิสาหกิจไทย:
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
An Information System Management for Organizational Quality Enhancement of 
Thai State Enterprise: Systematic Literal Review
ชนนิกานต์ รอดมรณ์  และนลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร
คำสำคัญ: การบริหารจัดการสารสนเทศ; ระบบสารสนเทศ; รัฐวิสาหกิจ; การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
Keywords: Information System Management, Information System, State Enterprise, Systematic Literature Review
 
 
 
ผลของการเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย
อย่างมีแบบแผนสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
The Effect of Readiness Preparation for Nursing Practice in Ward of 2nd year nursing students,
Borommarajonnani college of Nursing, Ratchaburi
ศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง วิรดา อรรถเมธากุล และดวงแข  พิทักษ์สิน
คำสำคัญ:  การเตรียมความพร้อม, ความวิตกกังวล, การฝึกปฏิบัติการพยาบาล, นักศึกษาพยาบาล
Keywords:  readiness preparation,anxiety,nursing practice, nursing  student
 
 
 
ระบบสารสนเทศการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะเพื่อการสอบครูผู้ช่วย
An Information System for Preparation and Enhancement of Skill
 for Assistant Teachers Examination
ทรรศนันทน์ ภักดิ์ภูมิสิริ  และนรินทร บุญพราหมณ์
คำสำคัญ:  แบบทดสอบออนไลน์  คลังข้อสอบ  ครูผู้ช่วย  เว็บแอพพลิเคชั่น
Keywords:  online testing, sample of exam library, assistant teacher, web application
 
 
 
การศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียทนโปรฟีโนฟอสที่แยกจากดินที่ปนเปื้อนสารกำจัดแมลง
Characterization of profenofos tolerant bacteria isolated from pesticide contaminated soil 
 
ทิพย์สุดา สุตะภักดิ์  ปาริชาติ พุ่มขจร  และพงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
คำสำคัญ : โปรฟีโนฟอส สารกำจัดแมลง ออร์กาโนฟอสเฟต 
Keywords :Profenofos; Pesticide; Organophosphates
 
 
 
การศึกษาอาการปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเนื้อของพ่อค้าส่งผลไม้ ตลาดเจริญศรี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Study of Musculoskeletal Pain in Fruit Wholesalers at Charoen Sri Market Warin Chamrab, Ubon Ratchathani
ยุพยง  หมั่นกิจ และกติกา  สระมณีอินทร์
คำสำคัญ: อาการปวดเมื่อยโครงร่างและกล้ามเนื้อ  ท่าทางในการทำงาน  พ่อค้าส่งผลไม้
Keywords: musculoskeletal pain, working posture, fruit wholesaler
 
 
 
แนวทางการจัดการพลังงานและของเสียที่เกิดจากผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ท ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
Energy and Solid Waste Management Guidelines for Resorts in Kanchanaburi, Thailand
ชูศักดิ์ พรสิงห์  ธนาธร เกรอต  ทองแท่ง ทองลิ่ม และภัทรเวช ธาราเวชรักษ์
คำสำคัญ:จังหวัดกาญจนบุรี  ธุรกิจรีสอร์ท   พลังงานทดแทน  การจัดการพลังงานและของเสีย
Keyword:Kanchanaburi Province, Resort, Alternative Energy, Solid Waste and Energy Management       
 
 
 
การเปรียบเทียบการกระจายอุณหภูมิของสารละลายไฮโดรโปรนิกส์ของรางปลูกที่มีขนาดแตกต่างกัน โดยใช้พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
A comparison of the temperature distribution of the Hydroponic nutrient with different length using computational fluid dynamics
 
     พลเทพ เวงสูงเนิน  จาริณี จงปลื้มปิติ  ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา  ทยาวีร์ หนูบุญ และปรเมศวร์ สุทธิประภา
คำสำคัญ:ไฮโดรโปรนิกส์  พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ  ปัจจัยการปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์
Keywords:Hydroponic, Computational Fluid Dynamic, Hydroponic curvature factor.
 
 
 
Development of Durian Chips Product by Apply of Quality Function Deployment
     Watchanachai Joompha and Nalin Pianthong
คำสำคัญ : เทคนิคการแปลงหน้าที่คุณภาพ  รูปแบบบ้านคุณภาพ ข้อกำหนดรายละเอียดความต้องการของลูกค้า ทุเรียนทอดกรอบ
Keywords: Quality function deployment, House of quality model, Customer requirements, Durian chips
 
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
 
ปกหลังใน