ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 

     จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย โดยมียุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 3 ประเด็น ดังนี้

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  จัดทำนโยบาย กรอบการดำเนินงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์     การวิจัย  การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีทิศทางชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์/มาตรการ

 1. การจัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานทุก 4 ปี
 2. การสร้างความเข้าใจในการนำแผนยุทธศาสตร์สู่การดำเนินงานของคณะ หน่วยงาน
 3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรส่วนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาระบบและกลไกเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์   ผลงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีคุณภาพ

กลยุทธ์/มาตรการ

 1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัยและบุคลากร 
 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและทรัพยากรพื้นฐานเพื่อให้สนับสนุนการวิจัย 
 3. พัฒนาระบบการกำกับ ติดตามประเมินผลโครงการ
 4. สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้จากงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์    องค์ความรู้จากงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่นำไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดสู่ประชาชน

กลยุทธ์/มาตรการ

 1. พัฒนาระบบและกระบวนการรวบรวมและคัดสรรองค์ความรู้จากการวิจัย
 2. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกิดจากผลงานวิจัย
 3. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการวารสาร มอบ. เพื่อเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ