คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มอบ.

ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.นิพนธ์ สว่างวงศ์

ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายชำนาญ ศรีพารา

ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายสุภวัฒน์ โสวรรณี

หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี