คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2565

     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกิจการของมหาวิทยาลัย จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการด้านต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยใยด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้กำหนดระบบและกลไกในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

 
แผนผังแสดงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กระบวนงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

ระบบและกลไก

 

ผลการดำเนินงาน
 • การจัดทำคำของบประมาณ
 • อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร
 • ส่วนราชการในพื้นที่
 • การแต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นคณะกรรมการ
 • การจัดประชุมรับฟังความเห็นความต้องการของผู้รับบริการ
 • การสำรวจความต้องการรับบริการ

 

 

 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีคำสั่งที่ 1081/2564 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 แต่งตั้งผู้แทนจากคณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  มีหน้าที่ในการกำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ การดำเนินงาน  การประเมินและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ การให้ความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณ การกำกับติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
  คลิ๊กดูคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดและุเสนอความต้องการดำเนินงานร่วมกัน โดยในปี 2565 ได้จัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการวิชาการ เช่น 

รับฟังข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นการปฏิรูประบบยุติธรรมชุมชนเพื่อสังคมสุขภาวะในประเทศไทย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมชุมชน ศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานควบคุมความประพฤติ  สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี สมัชชาสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี องค์กรชาวบ้านลำโดมใหญ่ตอนปลาย

ประชุมสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานี สู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO)

 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย โดยส่งแบบสำรวจไปยังประชาชน จำนวน 403 คน ที่เป็นกลุ่มผู้เคยรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย เพื่อสอบถามถึงความต้องการพัฒนาตนเองและชุมชนที่อาศัยอยู่ เพื่อนำมาประมวลผลในการจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการประจำปี 2565 โดยมีข้อมูลความต้องการที่สำคัญ 3 อันดับแรก ดังนี้

1) ประชาชนร้อยละ 59.06 ต้องการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม
2) ประชาชนร้อยละ 34.49 ต้องการความรู้เรื่องการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
3) ประชาชนร้อยละ 34 ต้องการได้รับความรู้ การบริการด้านการแพทย์ การพยาบาลและ สาธารณสุข 
คลิ๊กดูรายละเอียดผลการสำรวจ

 • การดำเนินโครงการ
 • อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร
 • ส่วนราชการในพื้นที่
 • การแต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการ
 • การจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกัน

 

 • ในขั้นตอนการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงาน ร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็น ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการด้วย โดยในปีงบประมาณ 2564-2565 มหาวิทยาลัยได้ใช้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เป็นโครงการหลักซึ่งดำเนินการใน 15 ตำบล 3 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการจาก 3 ภาคส่วนเข้ามาเป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ (กำนัน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  นอกจากนี้ ยังมีคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทนจากคระต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย

  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ
      

 • การติดตามการดำเนินโครงการ
 • อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร
 • ส่วนราชการในพื้นที่
 • การแต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน
 • การจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ
 • ในปีงบประมาณ 2564-2565 มหาวิทยาลัย โดยโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เป็นโครงการหลักซึ่งดำเนินการใน 15 ตำบล 3 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการจาก 3 ภาคส่วนเข้ามาเป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ (กำนัน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  นอกจากนี้ ยังมีคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทนจากคระต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย ซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด


ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ

 • การประเมินผลการดำเนินงาน
 • อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร
 • ส่วนราชการในพื้นที่
 • การแต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
 • การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการประเมินผลการดำเนินโครงการ

 

 

 • การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการวิชาการ  มีส่วนร่วมประเมินผลการดำเนินโครงการนั้น มหาวิทยาลัยกำหนดวิธีปฏิบัติไว้ 2 แนวทาง คือ 1

1) ให้ผู้ร่วมโครงการ ประเมินผลจากการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการในฐานะผู้รับบริการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะให้ผู้ร่วมโครงการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการทันที เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน โดยผลการประเมินส่วนนี้ผู้รับผิดชอบโครงการจะนำไปปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป
ตัวอย่างผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2) ให้ผู้ร่วมโครงการ ประเมินผลความพึงพอใจในการรับบริการหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้วเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน โดยมหาวิทยาลัยจะทำการสุ่มผู้รับบริการวิชาการจากโครงการต่าง ๆ แล้วส่งแบบประเมินเพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ การประเมินผลความรู้ที่ได้และการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนำมาปรับปรุงกระบวนการในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการต่อไปในอนาคต
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

 • จัดเวทีเสนอผลการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ นำเสนอผลสำเร็จที่ได้รับการจากกร่วมโครงการสู่สาธารณะและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาชน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรมเรื่องเล่าความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จังหวัดอุบลราชธานี