ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกิจการของมหาวิทยาลัย จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการด้านต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้กำหนดระบบและกลไกในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

 

แผนผังแสดงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กระบวนงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระบบและกลไก

ผลการดำเนินงาน

หลักฐานประกอบ

1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง รอบมหาวิทยาลัย

 •  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง รอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค เทศบาลตำบลธาตุ เทศบาลตำบลคำขวาง และองค์การบริหารส่าวนตำบลโพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 
 • บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 • เป้าหมายของโครงการ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
 • แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • จัดประชุมคณะกรรมการฯ รับฟังข้อมูลปัญหาความต้องการ
 
 •  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งที่  42/2566 ลงวันที่ แต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่งรอบมหาวิทยาลัยยอุบลราชธานี ได้แก่ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค เทศบาลตำบลธาตุ เทศบาลตำบลคำขวาง และองค์การบริหารส่าวนตำบลโพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี และผู้แทนจากคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่ในการ  
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับฟังข้อมูล ปัญหา และความต้องการของชุมชน  เพื่อการดำเนินงานร่วมกัน โดยชุมชนได้เสนอข้อมูล ปัญหา และความต้องในประเด็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ การอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น เช่น ฮีต 12 คอง 14 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เช่น ถนนสายวัฒนธรรม การทำบุญตักบาตร วัฒนธรรมการกิน การแต่งกาย การสำรวจและเก็บรวมรวมข้อมูลศิปลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่น 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ครั้งที่ 1/2566

ครั้งที่ 2/2566

2. การดำเนินงาน

 •  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง รอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค เทศบาลตำบลธาตุ เทศบาลตำบลคำขวาง และองค์การบริหารส่าวนตำบลโพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 
 • บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 • เป้าหมายของโครงการ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
 •  เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานประเพณ๊สงกรานต์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
 • ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ บริเวณ สนามหญ้าหน้าสำนักวิทยบริการ โดยให้ชุใมชนจาก 4 ตำบลรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค เทศบาลตำบลธาตุ เทศบาลตำบลคำขวาง และองค์การบริหารส่าวนตำบลโพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีขยองท้องถิ่น ดังนี้ 1) นำผู้สูงอายุในพื้นที่ และผู้บริหาร อปท. มาร่วมงาน ให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รดน้ำดำหัวและขอพร 2) ร่วมกิจกรรมออกบูธแสดงสินค้าด้านศิลปวัฒนธรรม 3) การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม
 • นอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการสำรวจรวบรวมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ 4 ตำบล โดยในปี 2566 นี้จะดำเนินการสำรวจในขอบเขตงานสถาปัตยกรรม ดำ เนินโครงการโดย ดร.ติ๊ก แสนบุญ อาจารย์ประจำคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

การติดตามการดำเนินโครงการ

 

 •  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง รอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค เทศบาลตำบลธาตุ เทศบาลตำบลคำขวาง และองค์การบริหารส่าวนตำบลโพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 
 • บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 • เป้าหมายของโครงการ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
 • จัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4 / 2566

 - 

 • รายงานผล รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4 / 2566 

รายงาน

รายงานการประชุม

 4. ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ