คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกิจการของมหาวิทยาลัย จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการด้านต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้กำหนดระบบและกลไกในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

 

แผนผังแสดงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กระบวนการของงาน

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระบบและกลไก

ผลการดำเนินงาน

หลักฐานประกอบ

1. ชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน

 - ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ร่วมเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น และโรงเรียน ที่ร่วมเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อพ.สธ.-มอบ.) ลงพื้นที่เพื่อแนะนำแนวทางการดำเนินงาน รับฟังความคิดเห็นและอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ แก่หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 - ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการลงพื้นที่อำเภอต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแนะแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ ทั้งสิ้น 4 ครั้ง (พฤศจิกายน  - ธันวาคม 2564)

 - หนังสือเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน
  

2. การดำเนินงาน

 - ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนที่สมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รวมถึงบุคลากร ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

 - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และจัดการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น สำหรับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 - ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 5 ครั้ง

1.หลักสูตรการบริหารและการจัดการองค์ประกอบที่ 1-2 ในวันที่ 22 - 23 พ.ย. 64

2. หลักสูตรการบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 3-5 ในวันที่ 29 - 30 พ.ย. 64

3. หลักสูตรการบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1-5 ในวันที่ 22-25 ม.ค. 65 

4.หลักสูตร การบริหารและการจัดการ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรำสิ่งล้วนพันเกี่ยว และประโยชน์แท้แก่มหาชน ในวันที่ 8-11 ก.พ. 65 

5.หลักสูตรการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในวันที่ 22-25 มี.ค. 65

    ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ได้มีการจัดให้มีการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน  3 ครั้ง

1. หลักสูตรการบริหารและการจัดการ งานที่ 1-3 ในวันที่ 1-2 ธ.ค. 64

2.หลักสูตรการบริหารและการจัดการ งานที่ 4-6 ในวันที่ 7-8 ธ.ค. 64

3.หลักสูตรการบริหารและการจัดการ งานที่ 1-6 ในวันที่ 8-11 มี.ค. 65 

 - หนังสือเชิญประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

-หนังสือเชิญประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น

การติดตามผลการดำเนินโครงการ

 - คณะกรรมการบริหารงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อพ.สธ.-มอบ.) ติดตามผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการการฝึกอบรมและการประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

 - รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ

 -หนังสือเชิญรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

 

 4. ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

 - ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและการประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

 

ให้ผู้ร่วมโครงการ ประเมินผลจากการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการในฐานะผู้รับบริการ โดยการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการทันที เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน โดยผลการประเมินส่วนนี้จะนำไปปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป

 - เอกสารสรุปผลการประเมิน