คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้ประเมินผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ตามแผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยในปี 2564 เพื่อให้บริการวิชาการแก่ประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

   สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานและอำนวยการดำเนินงาน ได้ทำการติดตามและประเมินผลสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ใน 2 มิติ คือ

1. ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน  เป็นการตอบโจทย์คำถามว่า จากโครงการที่จัดสรรงบประมาณให้ไปแล้วนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งสะท้อนคำตอบมาตามตัวชี้วัด  ดังนี้

 1) สถิติจำนวนผู้เข้ารับบริการ 

 2) ร้อยละของงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

 3) ร้อยละโครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนสำเร็จตามแผนที่กำหนด

 4) ร้อยละโครงการที่มีการบูรณาการกับการวิจัยสำเร็จตามแผนที่กำหนด

 5) ร้อยละโครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและบูรณาการกับการวิจัยตามแผนที่กำหนด

2. ประสิทธิผลหรือประโยชน์ ผลกระทบ ความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการ เป็นการตอบโจทย์ว่าผู้รับบริการจากมหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นหรือรู้สึกอย่างไรจากการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งสะท้อนคำตอบจากตัวชี้วัด 3 ตัว ดังนี้ 

1) ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์    

2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ / หน่วยงาน/ องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ

3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ

ผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

แผน

ผลการดำเนินงาน

ผลการประเมิน

 - จำนวนผู้เข้ารับบริการ

จำนวน

200

8,364

บรรลุเป้าหมาย

 - ร้อยละของงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ร้อยละ

95

100

บรรลุเป้าหมาย

- ร้อยละโครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนสำเร็จตามแผนที่กำหนด

ร้อยละ

80

85

บรรลุเป้าหมาย

- ร้อยละโครงการที่มีการบูรณาการกับการวิจัยสำเร็จตามแผนที่กำหนด

ร้อยละ

80

82

บรรลุเป้าหมาย

- ร้อยละโครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและบูรณาการกับการวิจัย

ร้อยละ

80

80

บรรลุเป้าหมาย

 
ตารางที่ 2 การประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

แผน

ผลการดำเนินงาน

ผลการประเมิน

 - ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

80

98.12

บรรลุเป้าหมาย

 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ / หน่วยงาน / องค์กรที่รับบริการวิชาการ
   และวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ

ร้อยละ

80

92.73

บรรลุเป้าหมาย

 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ

ร้อยละ

95

97.02

บรรลุเป้าหมาย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 - รายงานการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับบริการวิชาการ ประจำปี 2564