ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กลุ่มและศูนย์

กลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัยที่ได้รับการรับรอง ประจำปี 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เรื่อง รายชื่อกลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัยที่ได้รับการรับรอง ประจำปี 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เรื่อง เปลี่ยนแปลงหัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการงานวิจัยทางคลินิก
(Academic Clinuical Research Unit, ACRU-CMP)

กลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัยที่ได้รับการรับรอง ประจำปี 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เรื่อง รายชื่อกลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัยที่ได้รับการรับรอง ประจำปี 2565กลุ่มวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2564-2565

1. กลุ่มวิจัยวัสดุศาสตร์สำหรับเซนเซอร์ที่ชาญฉลาดสู่การแก้ปัญหาในท้องถิ่น (รศ.อัญชลี สำเภา หัวหน้ากลุ่มวิจัย) 

2. กลุ่มวิจัยพัฒนายาจากส่องฟ้าและสารธรรมชาติจากส่องฟ้า (ผศ.พรทิพย์ ไววุฒิ หัวหน้ากลุ่มวิจัย) 

3. กลุ่มวิจัยการหาค่าที่ดีที่สุดในระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับเมืองอัจฉริยะที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (ผศ.สมบัติ สินธุเชาว์ หัวหน้ากลุ่มวิจัย)

4. กลุ่มวิจัยการพัฒนาความรู้ด้านการข้ามชาติและชายแดนศึกษาในพื้นที่สังคมและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (รศ.กนกวรรณ มะโนรมย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัย)