ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เผยแพร่แนวทางการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัย
แนวทางการป้องกันการทุจริตและการกำกับติดตามประเมินผลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 และ 4     

คณะ/หน่วยงาน (คลิกเลือกคณะ/หน่วยงานที่ต้องการทราบแนวทางการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562)