ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ITA ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2561

ITA ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน�

1. คู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561_2562 ดาวน์โหลด
2. บันทึกข้อความขอให้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน��ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
3. แบบฟอร์มการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ โอกาส ผลกระทบ และมาตรการ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน�� ดาวน์โหลด�