คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนยุทธศาสตร์ชาติ

แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570  Click
รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  Click‏
สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  Click
แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-Curve)  Click
แผนการปฏิรูประเทศ 11 ด้าน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (มี.ค. 2561)  Click‏
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)  Click‏
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)  Click‏
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (มิถุนายน 2561)  Click
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับสมบูรณ์) [PDF]  Click‏
สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  Click‏
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Click‏
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) Click
Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  Click‏
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  Click‏
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  Click‏
   
ระบบ eMENSCR  Click‏