ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการศึกษา  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  Click
แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570 (ฉบับปรับปรุง เมษายน 2565)  Click
แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570  Click
รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  Click‏
 แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New S-Curve)  Click
แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)   
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)  Click
สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  Click
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)  Click
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)  Click
  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (เอกสารประกอบการบรรยายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เดือนพฤษภาคม 2564 (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) Click
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  Click
 รายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการสำคัญของ 23 แผนแม่บท  Click
 การจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  Click
แผนการปฏิรูประเทศ Click
แผนการปฏิรูประเทศ 11 ด้าน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (มี.ค. 2561)  Click‏
 แผนการปฏิรูประเทศ ฉบับปรับปรุง (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) Click
 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) Click
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับสมบูรณ์) [PDF]  Click
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับสมบูรณ์) [PDF]  Click‏
สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  Click‏
   
แผนในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Click‏
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) Click
Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  Click‏
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  Click‏
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (ระบบ eMENSCR)  Click‏