คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2562 Click
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2561-2564 Click
แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 Click