ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2562 Click
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2561-2564 Click
แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 Click