คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ

รายงานการประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ครั้งที่ 1/2564