ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากรกองแผนงาน

 

ชื่อ : ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อ : ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร
โทรศัพท์ : 045-353044

 ชื่อ : นายธีระศักดิ์ เชียงแสน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน
โทรศัพท์ : 045-353041
อีเมล์ :  theerasak.c@ubu.ac.th


งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานพัฒนาคุณภาพองค์กรและสารสนเทศ งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป
       

ชื่อ : นางสาววิริญญา ชูราษี 

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ภายใน :  3046
อีเมล์ : virinya.c@ubu.ac.th

ชื่อ : นายรัฐพล แม่นธนู

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ภายใน :  1043, 3036
อีเมล์ : ratapon.m@ubu.ac.th

ชื่อ : นางนิตยา ศรีใส

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ภายใน :  1043
อีเมล์ : nittaya.s@ubu.ac.th

ชื่อ : นางสุจิตร  ทรงสุคนธ์

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ :  045-353045, 3045
อีเมล์ : suji609@hotmail.co.th

       

ชื่อ : นางสาวสิรินทรา พุฒจันทร์ 

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ภายใน :  1043
อีเมล์ : sirintra.p@ubu.ac.th

 

ชื่อ : นางสาวทัศนีย์ สาคะริชานนท์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ :  045-353036
อีเมล์ : tatsanee.s@ubu.ac.th

ชื่อ : นางสาวนันทวรรณ มาติยะภักดิ์ 

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ภายใน :  1045
อีเมล์ : nantawan.c@ubu.ac.th

ชื่อ : นายอุบล  ถานะ

ตำแหน่ง : พนักงานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ :  045-353046, 3046
อีเมล์ : adubolth@ubu.ac.th

 

       

ชื่อ : นายศุภชัยโชติ  กองผ้าขาว 

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ภายใน :  1045
อีเมล์ : supachaichot.k@ubu.ac.th

ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.หญิงสายใจ จันเวียง 

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ :  045-353036
อีเมล์ : saijai.j@ubu.ac.th

ชื่อ : นางพรนภา  ชัยภูมิ 

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ภายใน :  1045
อีเมล์ : pornnapa.m@ubu.ac.th

 

       

ชื่อ : นางสาวเต็มศิริ  ชิดดี

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ภายใน : 1045
อีเมล์ : temsiri.c@ubu.ac.th

 

ชื่อ : นางสุรางคณา  แสนทวีสุข 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ :  045-353046, 3046
อีเมล์ : rat_4996@hotmail.com

 
       
   

ชื่อ : นายบัณฑิต บุญจูง 

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ภายใน :  1041
อีเมล์ : pandit28@hotmail.com

 
 

 

   
      E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th
โทรศัพท์ 045-353046
© 10/2019