คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ติดตามผลสำนักงานอธิการบดี

แบบฟอร์มการรายงานผล สำนักงานอธิการบดี  
    แบบฟอร์ม รายงานผลโครงการ/กิจกรรม ณ สิ้นไตรมาส 4 (สำนักงานอธิการบดี)   
    แบบฟอร์ม รายงานผลโครงการ/กิจกรรม ณ สิ้นไตรมาส 3 (สำนักงานอธิการบดี)   
    แบบฟอร์มแผนความต้องการครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    แบบรายงานผลการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน พ.ศ. 2558-2560   
    แบบรายงานผลการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน พ.ศ. 2560-2564   
    แบบฟอร์มแบบสำรวจสภาพและการใช้งานครุภัณฑ์ด้าน ICT สำนักงานอธิการบดี   
    แบบฟอร์มแผนความต้องการครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561